DevOps Engineer – rozmowa kwalifikacyjna cz. 1

W cyklu artykułów DevOps Engineer – rozmowa kwalifikacyjna będę przedstawiał własne opinie i informacje zwrotne z rozmów o pracę i pytań jakie się pojawiały. Zapraszam do zapoznania się 🙂 

 • REST – REpresentational State Transfer
  • czym jest REST?
  • czym jest komunikacja bezstanowa?
  • jak wygląda komunikacja między klientem a serwerem?
  • jakie są dostępne metody HTTP?
  • do czego można wykorzystać nagłówki HTTP?
  • w jaki sposób budować ścieżkę URL (ang. PATH) dla poszczególnych operacji ?
  • jakie są dostępne kody odpowiedzi HTTP?
 • IoC, DI – Inversion of Control (IoC), Dependency Inversion Principle (DIP), Dependency Injection (DI)
  • wyjaśnij czym są zasady IoC oraz DIP?
  • na czym polega wzorzec DI?
  • czy IoC zaleca, by sprzężenie między klasami było luźne?
  • czym jest SRP – Single Responsibility Principle?
  • czym jest TDD – Test Driven Development?
  • czy DIP sugeruje, by moduły wyższego poziomu nie zależały od od modułów niższego poziomu?
  • wyjaśnij każde ze składowych zasady SOLID: Principles, Single responsibility, Open–closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion?
  • czy DI implementuje zasadę IoC?
 • IPC – Inter-process communication
  • czym jest IPC?
  • jakie możliwe sposoby komunikacji są dostępne (pliki, sygnały, gniazda sieciowe, kolejki wiadomości, potoki tj. pipe, współdzielona pamięć)?
  • jakie znasz przykłady RPC – Remote procedure call (np. RMI, RPC)?
 • ACID – Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
  • na czym polegają poszczególne składowe ACID?
  • co to jest transakcja?
 • HTTP2 – Hyper Text Transfer Protocol version 2
  • czy HTTP1.1 posiadał ograniczenie do obsługi 1 żądania dla każdego z połączeń TCP?
  • co nowego dostarcza HTTP2 (Multiplexed streams, Server Push, Binary Protocols, Stream prioritization, Stateful Header Compression)?
  • czym jest SPDY?
  • jaka działa HTTP2 z HTTPS?
  • co nowego w zakresie bezpieczeństwa dodaje HTTP2 (algorytm HPACK)?
 • SSL – Secure Sockets Layer
 • Wzorce projektowe:
  • najczęściej stosowane wzorce?
  • opis dokładnie 3 wybrane wzorce?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.