Minikube – Kubernetes na laptopie

Rozpoczęcie przygody / nauki Kubernetes z powodzeniem można rozpocząć na zwykłym laptopie. Na podstawie instrukcji instalacji Kubernetes oraz instalacji Docker CE przygotowałem poniżej spis kroków wraz z komendami dla systemu Debian potrzebnych do zestawienia środowiska Kubernetes na swoim komputerze.  

Instalacja kubectl

sudo apt-get update && sudo apt-get install -y apt-transport-https

sudo apt-get install -y curl

curl -s https://packages.cloud.google.com/apt/doc/apt-key.gpg | sudo apt-key add -

echo "deb https://apt.kubernetes.io/ kubernetes-xenial main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/kubernetes.list

sudo apt-get update

sudo apt-get install -y kubectl

Instalacja minikube

curl -Lo minikube https://storage.googleapis.com/minikube/releases/latest/minikube-linux-amd64 && chmod +x minikube

sudo cp minikube /usr/local/bin && rm minikube

Instalacja Docker CE

sudo apt-get update

sudo apt-get install \
apt-transport-https \
ca-certificates \
curl \
gnupg2 \
software-properties-common

curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo apt-key add -

sudo add-apt-repository \
"deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian \
$(lsb_release -cs) \
stable"

sudo apt-get update

sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

sudo usermod -a -G docker $USER

Instalacja Docker Compose

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.24.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Uruchomienie minikube

minikube start

Uruchomienie minikube z Dockerem

sudo -E minikube start --vm-driver=none

Sprawdzanie status minikube

minikube status

Zatrzymanie minikube

minikube stop

Usunięcie wszystkich danych z minikube

minikube delete

Uruchomienie usługi echo-server

kubectl run hello-minikube --image=k8s.gcr.io/echoserver:1.10 --port=8080

kubectl expose deployment hello-minikube --type=NodePort

kubectl get pod

minikube service hello-minikube --url

curl $(minikube service hello-minikube --url)

Wyłączenie usługi echo-server

kubectl delete services hello-minikube

kubectl delete deployment hello-minikube

Uruchomienie dashboard

kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/master/aio/deploy/recommended/kubernetes-dashboard.yaml

kubectl apply -f - <<EOF
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1beta1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
name: admin-user
roleRef:
apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
kind: ClusterRole
name: cluster-admin
subjects:
kind: ServiceAccount
name: kubernetes-dashboard
namespace: kube-system
EOF

kubectl -n kube-system describe secrets `kubectl -n kube-system get secrets | awk '/kubernetes-dashboard/ {print $1}'`| awk '/token:/ {print $2}'

kubectl proxy --address='0.0.0.0' --disable-filter=true
kubectl proxy --address=0.0.0.0 --accept-hosts='.*'

http://homelab:8001/api/v1/namespaces/kube-system/services/https:kubernetes-dashboard:/proxy/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.